Polityka prywatności

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 25 MAJA 2018

WPROWADZENIE
AETN UK (określana dalej jako „AETN” lub „my”) zobowiązuje się szanować prywatność użytkowników.

Podane niżej informacje na temat ochrony prywatności (zwane dalej „polityką prywatności”) określają sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem naszych stron internetowych (w tym strony www.historytv.pl), aplikacji, widżetów, blogów, gier, konkursów i innych usług internetowych lub cyfrowych udostępnianych naszym użytkownikom (zwanych dalej „mediami cyfrowymi”). Informacje te dotyczą wszystkich przypadków wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Administratorem tych danych osobowych jest firma: AETN UK, Company Number 03105704, 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pod adresem: feedback@aetn.co.uk.

1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I DLACZEGO? 
Dane osobowe, które możemy gromadzić na temat użytkownika, należą z grubsza do następujących kategorii:

  • Informacje podawane dobrowolnie

Pewne elementy naszych mediów cyfrowych mogą prosić użytkownika o dobrowolne podanie jego danych osobowych, na przykład danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu), płci i wieku w celu zarejestrowania u nas konta (kiedy to użytkownik wybiera sobie nazwę użytkownika i hasło), wpisania się na listę odbiorców informacji handlowych, udziału w konkursach i odbioru ewentualnych nagród lub kierowania do nas zapytań. W przypadku przesłania nam jakiegokolwiek zapytania lub kontaktu z nami w inny sposób gromadzimy również wszelkie przysyłane do nas treści, w tym komentarze użytkownika, jego preferencje marketingowe lub odpowiedzi na ankiety. Informacje te możemy wykorzystać w przyszłości, aby efektywniej świadczyć nasze usługi. Dane osobowe użytkownika będą również wykorzystywane do obsługiwania jego konta, przekazywania mu wiadomości (w tym comiesięcznych informacji o konkursach, dodatkowych usługach bądź innych naszych ofertach handlowych), o ile zezwala na to prawo, oraz w celu dostarczania użytkownikowi funkcji i treści lepiej dopasowanych do jego potrzeb, a także do analizowania jego zainteresowania naszymi usługami i ogólnymi trendami konsumenckimi. Zbierane przez nas informacje mogą też być wykorzystywane, by zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem dokonywać weryfikacji tożsamości użytkownika, zapobiegać oszustwom lub ograniczać ryzyko kredytowe, by umożliwić nam wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych przez nas umów (w tym umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszych mediów cyfrowych i usług), by ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są nasze media cyfrowe, by zapewnić użytkownikom aktualne, wydajne i niezawodne usługi oraz ogólnie w celu obsługiwania i udoskonalania naszych mediów cyfrowych. Powody, dla których prosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, są zasadniczo wyjaśniane wszędzie tam, gdzie o to prosimy. 

  • Informacje zbierane automatycznie

W trakcie odwiedzania przez użytkownika naszych mediów cyfrowych możemy automatycznie zbierać z jego urządzenia określone informacje o nim. Zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w niektórych krajach, m.in. w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informacje te mogą być uważane za dane osobowe.

Informacje, które zbieramy automatycznie, to w szczególności takie dane jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, przybliżona lokalizacja geograficzna (na przykład na poziomie kraju lub miasta) i inne szczegóły techniczne. Możemy również zbierać informacje dotyczące oddziaływania danego urządzenia z naszymi mediami cyfrowymi, w tym odwiedzanych stron i klikniętych odnośników.

Zbieranie tych informacji pozwala nam lepiej poznać użytkowników naszych mediów cyfrowych (kim są, w jaki sposób z nich korzystają, które treści są dla nich interesujące) oraz dowiedzieć się, z których stron internetowych do nas trafili. Informacji tych używamy do celów wewnętrznej analizy (na przykład do rejestrowania i opisywania profilu użytkownika, jego zachowania, lokalizacji, zainteresowań, profilu odbiorców i danych demograficznych) oraz do poprawy jakości i przydatności naszych mediów cyfrowych dla użytkowników. Informacje te będą również wykorzystywane do dostosowywania pewnych elementów mediów cyfrowych do profilu indywidualnych użytkowników lub zapamiętywania ich preferencji i dostarczania użytkownikom odpowiednio dopasowanych reklam.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie bądź podobnych technik monitorowania aktywności, co zostało wyjaśnione dalej w części „Pliki cookie i inne techniki monitorowania”.

2. KOMU AETN PRZEKAZUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić następującym kategoriom odbiorców:

• firmom wchodzącym w skład naszej grupy, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych (na przykład, by ułatwić dostarczanie naszych mediów cyfrowych, zapewnić im funkcjonalność lub poprawić ich bezpieczeństwo) bądź w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, czy też w odrębnych powiadomieniach przekazywanych użytkownikowi, gdy zbierane są jego dane osobowe. W kategorii tej mogą się znaleźć operatorzy, organizatorzy konkursów lub dostawcy nagród, a także osoby trzecie wykorzystywane przez nas do usprawnienia rozsyłania naszych biuletynów;

• każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innym stronom, jeżeli uważamy, że takie ujawnienie danych osobowych jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub przepisu, (ii) do wyegzekwowania, ustanowienia lub ochrony praw naszych bądź osób trzecich, czy też (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika bądź osób trzecich;

• faktycznemu lub potencjalnemu nabywcy (a także jego przedstawicielom i doradcom) w związku z faktycznym lub planowanym zakupem, fuzją czy przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności biznesowej, pod warunkiem poinformowania przez nas nabywcy, że wolno mu wykorzystywać dane osobowe użytkowników tylko w celach określonych w niniejszej polityce prywatności;

• każdej innej osobie za zgodą danego użytkownika.

3. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawa prawna do gromadzenia przez nas i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej zależy od konkretnych danych osobowych i kontekstu, w którym je zbieramy.

Z reguły jednak dane osobowe zbieramy tylko, gdy: (i) są nam one potrzebne do realizacji umowy zawartej z danym użytkownikiem, (ii) przetwarzanie ich leży w naszym uzasadnionym interesie i nie narusza praw użytkownika lub gdy (iii) otrzymaliśmy na to zgodę danego użytkownika. W niektórych przypadkach możemy również być zobligowani prawnie do zbierania danych osobowych użytkowników, bądź też dane te mogą nam być potrzebne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.

Jeśli poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub realizacji umowy z nim, wyraźnie poinformujemy go o tym fakcie w stosownym momencie, wyjaśniając jednocześnie, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (a także precyzując ewentualne konsekwencje niepodania przez użytkownika jego danych osobowych).

Jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika ze względu na nasz uzasadniony interes (bądź interes innych podmiotów), interesem tym będzie z reguły obsługiwanie naszych mediów cyfrowych i komunikowanie się w razie potrzeby z użytkownikiem celem świadczenia mu usług, lub też nasz uzasadniony interes handlowy, na przykład podczas udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika, usprawniania naszych mediów cyfrowych, działań marketingowych bądź w celu wykrycia nielegalnych działań czy zapobiegania im. Możemy też mieć inne uzasadnione interesy, w którym to przypadku ich natura zostanie wyjaśniona użytkownikowi w stosownym momencie.

Ewentualne pytania lub prośby o dodatkowe informacje dotyczące podstawy prawnej gromadzenia przez nas i wykorzystywania danych osobowych użytkownika prosimy kierować pod adresem podanym na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

4. PLIKI COOKIE I INNE TECHNIKI MONITOROWANIA

Plików cookie i innych podobnych technik monitorowania (zwanych dalej łącznie „plikami cookie”) używamy w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, m.in. po to, by móc mu wyświetlać reklamy dopasowane do jego zainteresowań. Dodatkowe informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików cookie, powodów, dla których ich używamy, oraz tego, jak użytkownik może je kontrolować, znajdują się w dokumencie Pliki cookie.

5. W JAKI SPOSÓB AETN ZABEZPIECZA MOJE DANE OSOBOWE?

W celu ochrony danych osobowych użytkowników, które zbieramy i przetwarzamy, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Obejmują one między innymi szyfrowanie danych osobowych i zabezpieczanie ich hasłem.

6. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze media cyfrowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 16. roku życia (zwanych dalej „nieletnimi”), dlatego nie przewidujemy gromadzenia ani wykorzystywania danych osobowych nieletnich. Ewentualny użytkownik nieletni przed podaniem AETN jakichkolwiek danych osobowych powinien poprosić o pozwolenie swoich rodziców bądź opiekunów prawnych.

W przypadku ustalenia przez nas, że osoba nieletnia przekazała nam dane osobowe bez zgody swojego rodzica bądź opiekuna prawnego, dane te usuniemy z naszych systemów.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zebrane od użytkowników dane osobowe przechowujemy, jeżeli uzasadnia to nasza ciągła działalność biznesowa (na przykład dostarczanie użytkownikowi zamówionej usługi lub spełnienie odpowiednich wymogów prawnych, podatkowych czy księgowych).

W przypadku braku ciągłej działalności biznesowej uzasadniającej przetwarzanie danych osobowych użytkowników dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane, a jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wówczas dane te będą bezpiecznie przechowywane i wykluczone z dalszego przetwarzania aż do czasu, gdy możliwe stanie się ich usunięcie.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innych krajów niż kraj jego zamieszkania, jak i przetwarzane tam. W krajach tych mogą obowiązywać odmienne przepisy dotyczące ochrony danych niż przepisy obowiązujące w kraju użytkownika (w niektórych przypadkach mogą zapewniać mniejszą ochronę).

Precyzyjniej rzecz ujmując, serwery z naszymi witrynami znajdują się w Stanach Zjednoczonych, natomiast firmy należące do naszej grupy oraz nasi zewnętrzni usługodawcy i partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że zbierane przez nas dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w dowolnym z tych krajów.

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby dane osobowe użytkowników pozostały chronione zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Obejmują one wdrożenie w obrębie naszej grupy umowy uwzględniającej standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych między firmami wchodzącymi w skład tejże grupy, które to klauzule wymagają od wszystkich firm ochrony danych osobowych przetwarzanych z terenu EOG, zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Nasze standardowe klauzule umowne są dostępne do wglądu na żądanie. Podobne stosowne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a szczegółowe informacje na ten temat są również dostępne do wglądu.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma następujące prawa dotyczące ochrony jego danych osobowych:

• W każdej chwili może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia. Wymaga to jedynie skontaktowania się z nami pod adresem podanym na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

• Ponadto może się sprzeciwić przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić o ograniczenie ich przetwarzania lub zażądać możliwości ich przeniesienia. Skorzystanie z tego prawa również wymaga jedynie skontaktowania się z nami pod adresem podanym na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

• W dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji handlowych. W tym celu wystarczy kliknąć w odebranym e-mailu odnośnik „Zrezygnuj”. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy czy telemarketing), należy się skontaktować z nami pod adresem podanym na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

• W dowolnym momencie może też wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych już przez nas zgromadzonych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inną podstawę prawną niż zgoda użytkownika.

• Ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych dotyczącą gromadzenia przez nas i wykorzystywania jego danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze informacyjnym komisarza: https://ico.org.uk/global/contact-us/

Odpowiadamy na wszelkie prośby i żądania, jakie otrzymujemy od osób, które chciałyby skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. STRONY INTERNETOWE INNYCH PODMIOTÓW

Klikając w naszych mediach cyfrowych odnośnik prowadzący do stron internetowych lub mediów cyfrowych innych podmiotów, użytkownik powinien sobie zdawać sprawę z tego, że może tam obowiązywać odmienna od naszej polityka prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony i media cyfrowe należące do innych podmiotów. Przed przesłaniem tam swoich danych osobowych użytkownik powinien się zapoznać z ich polityką prywatności.

11. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu, reagując na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe, możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Podejmiemy wówczas odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika, zgodnie z rangą wprowadzanych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, poprosimy go także o zaakceptowanie wszelkich istotnych zmian dotyczących polityki prywatności,.

Datę ostatniej aktualizacji polityki prywatności podano na samym początku niniejszego tekstu.