W poniedziałki o 22:00
< Artykuły

REGULAMIN KONKURSU OKRZYK RYCERSKI

REGULAMIN KONKURSU
OKRZYK RYCERSKI

 

§ I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w OKRZYK RYCERSKI (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest AETN Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920 (w dalszej części Organizatorem i Fundator). Konkurs zostanie ogłoszony na stronie profilu HISTORY na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/historypolska/

 

§ II

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkursu trwa od 15.03 -20.03. Konkurs rozpoczyna w piątek o 20:00 emisją stories promujące konkurs i kończy się w środę. Konkurs odbywa się na Instagramie HISTORY pod adresem:

https://www.instagram.com/historypolska/

 

§ III

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą także wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  1. zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, 
  2. wykonanie Pracy Konkursowej według wskazówek zawartych w poniższym Regulaminie,
  3. udostępnienie danych niezbędnych do wydania nagród, w przypadku uzyskania Nagrody (imię, nazwisko, adres email),
  4. wyrażenie zgody na korzystanie z Pracy Konkursowej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,
  5. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:
   1. dbać by Praca Konkursowa nie zawierała treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
   2. działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Instagram do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
   3. nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy i pracownicy Organizatora, Fundatora ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnik nie może być dystrybutorem, sprzedawcą detalicznym ani innego rodzaju dostawcą związanym z Konkursem.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Profili i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

 

§ IV

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora oraz składającą się z 3 osób (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. ocena nadesłanych Prac Konkursowych, oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
  2. wyłonienie z nadesłanych prac, tych które zostaną nagrodzone.
  3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej.

 

§ V

PRACA KONKURSOWA

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest: nagranie okrzyku i przesłanie go w formie wiadomości prywatnej na Instagramowy profil HISTORY
 2. Aby zakwalifikować się do Konkursu uczestnik powinien przesłać nagrany okrzyk w Poniedziałek do 24:00
 3. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone we właściwej lokalizacji.

 

§ VI

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Komisja sama podejmuje decyzję o liczbie zwycięzców.
 2. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność nadesłanych prac, którą ocenia komisja.

 

 1. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej, w formie wiadomości prywatnej wysłanej w serwisie Instagram.

§ VII
NAGRODY

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi: gra planszowa CATAN
 2. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę wskazaną w pkt. 1 powyżej.

 

§ VIII
WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci Nagród w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w ciągu max. 1 dnia roboczego od daty zakończenia konkursu, czyli do 21.03.

 

 1. Laureaci na prośbę Fundatora, powinni podać w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, dane konieczne do wydania przez Organizatora nagrody w szczególności: imię i nazwisko, adres pod który ma zostać wysłana nagroda. Dostarczenie nagród nastąpi przez Organizatora przesyłką pocztową.
 2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani jej zamiany na inną Nagrodę.
 3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

 

§ IX

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród i odprowadzenia należnego podatku. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: AETN Poland, Puławska 2, 02-566 Warszawa z dopiskiem Rycerska Karta Walentynkowa.

§ X
REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora Rycerska Karta Walentynkowa powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia
 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.