W sobotę, 20 lipca o 22:00
< Artykuły

REGULAMIN KONKURSU ZRÓB ZDJĘCIE Z KSIĘŻYCEM I WYGRAJ UNIKATOWĄ NASZYWKĘ

§ I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „ZRÓB ZDJĘCIE Z KSIĘŻYCEM I WYGRAJ UNIKATOWĄ NASZYWKĘ!” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest AETN Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920 (w dalszej części Organizatorem) i Fundator.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie profilu HISTORY na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/historypolska/.
  Wyniki Konkursu również zostaną opublikowane na powyższym profilu.

 

§ II

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs obejmuje okres od dnia 20 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 23:59.

 

§ III

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą także wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  1. zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, 
  2. wykonanie Pracy Konkursowej według wskazówek zawartych w poniższym Regulaminie,
  3. udostępnienie danych niezbędnych do wydania nagród, w przypadku uzyskania Nagrody (imię, nazwisko, adres email),
  4. wyrażenie zgody na korzystanie z Pracy Konkursowej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,
  5. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:
   1. dbać by Praca Konkursowa nie zawierała treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
   2. działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
   3. nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy i pracownicy Organizatora, Fundatora ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnik nie może być dystrybutorem, sprzedawcą detalicznym ani innego rodzaju dostawcą związanym z Konkursem.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Profili i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

 

§ IV

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora oraz składająca się z 3 osób (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. weryfikacja, czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
  2. wyłonienie zwycięzców Konkursu, których prace otrzymały najwięcej polubień / reakcji i zapewnienie przyznania nagród,
  3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilu HISTORY pod postem konkursowym. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej.

 

§ V

PRACA KONKURSOWA

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest zrobienie zdjęcia z Księżycem (w roli głównej lub w tle) podczas podróży lub odpoczynku Uczestnika.
 2. Aby zakwalifikować się do Konkursu Uczestnik opublikować zdjęcie na swoim profilu INSTAGRAM z #historyksiężyc (prosimy pamiętać o polskich znakach!) w dniach 20.07.2019-22.07.2019.
 3. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone we właściwej lokalizacji.

 

§ VI

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W Konkursie zostanie wybranych 20 zwycięzców, których prace konkursowe otrzymają największą ilością polubień.
 2. Laureaci zostaną ogłoszeni na Facebooku w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, w komentarzach pod dodanymi zgłoszeniami konkursowymi.

 

§ VII
NAGRODY

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi unikalna naszywka HISTORY - LĄDOWANIE NA KSIĘŻYCU.
 2. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę wskazaną w pkt. 1 powyżej.

 

§ VIII
WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci Nagrody w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w komentarzu pod postem lub za pośrednictwem wiadomości na Facebooku w ciągu max. 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, czyli do 29 lipca 2019r.
 2. Laureaci, na prośbę Fundatora, powinni podać w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, dane konieczne do wydania przez Organizatora nagrody w szczególności: imię i nazwisko i adres, pod który ma zostać wysłana nagroda. Dostarczenie nagród nastąpi przez Organizatora przesyłką pocztową.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani jej zamiany na inną Nagrodę.
 4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

 

§ IX

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród i odprowadzenia należnego podatku. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: AETN Poland, Puławska 2, 02-566 Warszawa z dopiskiem: ZRÓB ZDJĘCIE Z KSIĘŻYCEM I WYGRAJ UNIKATOWĄ NASZYWKĘ!

§ X
REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem: ZRÓB ZDJĘCIE Z KSIĘŻYCEM I WYGRAJ UNIKATOWĄ NASZYWKĘ!
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.