< Artykuły

Regulamin konkursu na kreatywne zakończenie piątego sezonu „Wikingów”

I Postanowienia ogólne

1.         Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu na kreatywne zakończenie piątego sezonu „Wikingów” (zwany dalej „Konkursem”).

2.         Organizatorem konkursu jest firma „Good One sp. z o.o.” ul. Erazma Ciołka 10 lok. 220 01-402 Warszawa NIP: 739-383-14-27.

3.         Fundatorem nagród jest firma Słodki Muffin, ul. Obozowa 95, 01-433 w Warszawie, zwana dalej ,,Fundatorem”.

4.         Konkurs trwa od godz. 14:00 w dniu 17 stycznia 2018 r. do godz. 23:59:59 w dniu 23 stycznia 2018 r. (zwanym dalej „Okresem Konkursu”).

5.         Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto HISTORY dostępne pod adresem https://www.facebook.com/HISTORYpolska (zwane dalej „Konto HISTORY Polska”) w serwisie internetowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”).

6.         Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.

7.         Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

8.         Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”).

 

II Uczestnicy Konkursu

1.         Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych:

a.         posiadających konto prywatne na portalu Facebook,

b.         przestrzegających regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms];

d.         z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy AETN Poland oraz Słodki Muffin.

2.         Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3.         Prawo do udziału w Konkursie przysługuje Uczestnikom, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej ,,Regulaminem”).

 

III Zasady Konkursu

1.         Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.         Zadanie konkursowe (zwane dalej ,,Zadaniem konkursowym”) jest dostępne w poście na stronie Facebook, zorganizowanym przez profil HISTORY (https://www.facebook.com/HISTORYpolska/?fref=ts ).

3.         Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję 1 (słownie: jednego) zwycięzcy oraz 5 (słownie: pięciu) wyróżnionych osób spośród Uczestników, którzy w komentarzu pod postem konkursowym opiszą kreatywne zakończenie piątego sezonu serialu „Wikingowie”, różniące się od serialowego.

4.         Jeden Uczestnik, który udzieli odpowiedzi na Zadanie konkursowe w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób oraz zostanie wyłoniony w Konkursie przez Komisję składającą się z przedstawicieli firmy Good One oraz Słodki Muffin (zwany dalej „Zwycięzca”), wygra nagrodę główną.

5.         Pięciu kolejnych Uczestników, którzy w ciekawy i kreatywny sposób odpowiedzą na Zadanie konkursowe i zostaną wyłonione w Konkursie przez Komisję (zwanych dalej ,,Wyróżnionymi”) otrzymają wyróżnienia.

6.         Wzięcie udziału w Konkursie, zorganizowanym przez profil HISTORY, stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.

 

IV Prawa autorskie

1.         Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstu (Odpowiedzi konkursowej), który zgłasza w Konkursie oraz że nie narusza on praw osób trzecich.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

3.         W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

4.         W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

V Nagrody w Konkursie i ich odbiór

1.         Zwycięzca Konkursu wygrywa nagrodę w postaci 25-porcjowego artystycznego tortu z wybranym przez Zwycięzcę motywem z serialu „Wikingowie” przygotowanego przez pracownię cukierniczą Słodki Muffin, o wartości 500 zł, (zwana dalej Nagrodą główną).

2.         Pięć Wyróżnionych osób wygrywa nagrody w postaci zestawu 6 babeczek z motywem z serialu „Wikingowie” oraz kanału HISTORY przygotowanych przez pracownię cukierniczą Słodki Muffin, o wartości 65 zł (zwanych dalej ,,Wyróżnieniami”).

3.         Nagroda główna oraz Wyróżnienia są zwane niżej Nagrodami.

4.         Nagrody Uczestnikom przydziela Komisja Konkursowa na podstawie swobodnej oceny udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi oraz postanowień Regulaminu.

5.         Ogłoszenie Zwycięzcy oraz Wyróżnionych nastąpi na Stronie HISTORY w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.

6.         Warunkiem odebrania nagród jest zgłoszenie się w wiadomości prywatnej do Strony HISTORY w ciągu 72 godzin od opublikowania wyników Konkursu oraz podanie poniższych danych:
a.         imię,

b.         nazwisko,

c.         numer telefonu,

d.         adres email.

6.         Nagrody, o których mowa w ppkt 1 i 2, powinny zostać odebrane osobiście przez Zwycięzcę i Wyróżnionych w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w siedzibie firmy Słodki Muffin w Warszawie przy ul. Obozowej 95.

7.         Odbiór nagród, o których mowa w ppkt 1 i 2, powinien być wcześniej ustalony z firmą Słodki Muffin przez fanpage www.facebook.com/slodkimuffin lub mailowo ula@slodkimuffin.pl  – z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

8.         Brak odbioru nagrody w zamówionym terminie skutkuje jej utratą.

9.         Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród, o których mowa w ppkt 1 i 2, są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy Fundatora.

11. Nagrody, które nie zostały wygrane, lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

12. Podatek dochodowy od wygranych nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami uiści w całości Fundator Nagród. 

 

VI Czas trwania Konkursu

1.         Konkurs trwa od godz. 14:00 w dniu 17 stycznia 2018 r. do godz. 23:59:59 w dniu 23 stycznia 2018 r.  

2.         Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.

3.         Zwycięzca oraz Wyróżnieni powinni napisać prywatną wiadomość do Strony HISTORY.

Z podaniem swoich danych określonych w pkt V ppkt 5 w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników.

4.         Organizator zastrzega, iż ww. terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator zobowiązuje się niezwłocznie informować Uczestników poprzez ogłoszenie na Stronie, zgodnie z zapisami Regulaminu.

 

VII Komisja Konkursowa

1.         Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Odpowiedzi konkursowych oraz dokonania wyboru Zwycięzcy i Wyróżnionych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

2.         Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem - z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.

3.         Organizator nie gwarantuje, iż udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika.

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

1.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu.

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za odbiór nagród.

3.         Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: martyna@sociallama.pl, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4.         Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

5.         Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania. 6.            Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

IX Dane osobowe

1.         Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora nagród jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

2.         Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator Konkursu oraz Fundator nagród.

3.         Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu.

4.         Zwycięzca oraz Wyróżnieni mają prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

5.         Dane osobowe Zwycięzcy i Wyróżnionych są przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Zwycięzcy i Wyróżnionych. Podając swoje dane osobowe, Zwycięzca i Wyróżnieni wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.

 

X Zmiany Regulaminu

1.         Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Facebook profilu HISTORY.

2.         Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

3.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.

4.         Zmiany regulaminu będą udostępniane na Stronie Facebook profilu HISTORY, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.

5.         W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą pisemną.

 

 

XI Postanowienia końcowe

1.         Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

2.         W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.         Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.